Kolejna unieważniona umowa o kredyt hipoteczny indeksowany do franka szwajcarskiego (CHF).

Wyrokiem z dnia 18 maja 2023 r., wydanym w sprawie prowadzonej pod sygn. akt I ACa 1619/22, Sąd Apelacyjny w Białymstoku oddalił apelację banku i utrzymał tym samym w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 22 września 2022 r. sygn akt I C 344/22, ustalający iż umowa o kredyt hipoteczny indeksowany do franka szwajcarskiego (CHF) zawarta przez jednego z klientów Kancelarii z Bankiem Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie, jest nieważna.

Rozstrzygnięcie to wpisuje się w dominujący w doktrynie i judykaturze nurt orzeczniczy, zgodnie z którym, umowy kredytowe nagminnie proponowane konsumentom przez banki w latach 2006 – 2010, denominowane oraz indeksowane do franka szwajcarskiego (CHF) uznawane są za nieważne. Kancelaria Adwokacka Adwokata Cezarego Chrzanowskiego z siedzibą w Łomży prowadzi z sukcesem postępowania o unieważnienie umów kredytowych denominowanych oraz indeksowanych do franka szwajcarskiego jak również postępowania o zapłatę kwot wpłaconych do banku w wyniku wykonania takowych umowy. Obecnie wszyscy zainteresowani oczekują na rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie zasadności roszczeń banków za bezumowne korzystanie z kapitału przez konsumentów, którzy doprowadzili do unieważnienia umowy o kredyt hipoteczny denominowany bądź indeksowany do franka szwajcarskiego (CHF), które to rozstrzygnięcie ma zostać wydane 15 czerwca 2023 r.

W moim osobistym przekonaniu, banki nie mogą liczyć w powyższej kwestii na taryfę ulgową.

Po pierwsze, jak słusznie podkreśla w swojej opinii Rzecznik Generalny TSUE, ewentualne przyznanie bankom wynagrodzenia za korzystanie z kapitału przez konsumentów stoi w sprzeczności z założeniami obowiązującej Dyrektywy 93/13. Gdyby banki były uprawnione do domagania się od kredytobiorców takiego wynagrodzenia, to dochodziłoby do osłabienia skuteczności ochrony zagwarantowanej konsumentom przez wspomnianą Dyrektywę. Po wtóre, bank ze swojego bezprawnego działania, a niewątpliwe za takie działanie należy uznać stosowanie w umowach z kredytobiorcami nieuczciwych postanowień umownych dotyczących kursu franka szwajcarskiego, nie może czerpać żadnych korzyści gospodarczych. Nawet jeżeli bank doświadcza jakichkolwiek niekorzystnych skutków na skutek uznania za nieważną umowy kredytu zawierającej nieuczciwe warunki, to nie może on otrzymać rekompensaty z tego tytułu, ponieważ są one wynikiem wyłącznie jego nieuczciwego postępowania względem klienta.

Reasumując zachęcam wszystkich zainteresowanych do skorzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika celem omówienia możliwości wynikających z umowy o kredyt hipoteczny indeksowany czy denominowany do franka szwajcarskiego, przestrzegam również wszystkich Państwa przed zbyt pochopnym zawieraniem ugód proponowanych przez banki. Co do zasady ugody te będą niosły za sobą skutki mniej korzystne dla kredytobiorcy niż unieważnienie umowy.

Na koniec jeszcze dwie uwagi natury ogólnej. Kancelaria Adwokacka Adwokata Cezarego Chrzanowskiego z siedzibą w Łomży, zachęca jak zawsze do korzystania z usług lokalnych radców prawnych i adwokatów wedle Państwa wyboru. W mojej prywatnej ocenie gwarancja osobistego kontaktu z pełnomocnikiem oraz indywidualnego podejścia do sprawy, znaczyć będzie zawsze więcej niż nawet setki czy tysiące postępowań wygranych w podobnych sprawach na drugim końcu kraju. Ponadto przestrzegam przed wszystkimi, którzy „gwarantują na 100 %” wygraną sprawę. Jedynym co może oraz powinien zagwarantować Państwu profesjonalny pełnomocnik, jest pełne zaangażowanie i poprowadzenie sprawy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i umiejętnościami.