Szkoda całkowita – czy można odwoływać się od wyceny ubezpieczyciela?

Kancelaria Adwokacka Adwokata Cezarego Chrzanowskiego z siedzibą z Łomży, na przestrzeni ostatniego roku zajmowała się kilkunastoma sprawami związanymi z zaniżonymi wycenami szkód całkowitych dokonanymi przez ubezpieczycieli w procesie likwidacji szkody.

Ze szkodą całkowitą w przypadku dochodzenia odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy mamy do czynienia wówczas, gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy, albo gdy koszty naprawy w chwili ustalenia kwoty odszkodowania przekraczają wartość rynkową pojazdu w dniu szkody.

Odszkodowanie w sytuacji wystąpienia szkody całkowitej stanowić powinno równowartość straty w majątku osoby poszkodowanej. Częstą praktyką ubezpieczycieli w tym zakresie jest zaniżanie wartości pojazdu przed szkodą, zawyżanie wartości wraku pojazdu po szkodzie bądź przypisywanie osobie poszkodowanej przyczynienia się do powstania szkody.

Warto wiedzieć, iż jeżeli sprzedamy wrak auta po cenie niższej niż ta wskazana przez Ubezpieczyciela w procesie likwidacji szkody, również w wielu sytuacjach będziemy uprawnieni do uzyskania dopłaty odszkodowania.

Należy pamiętać, iż ostatecznie to nie Ubezpieczyciel, a Sąd w oparciu o analizy przedstawione przez niezależnych biegłych, decydował będzie o wysokości należnego osobie poszkodowanej ubezpieczenia.

W procesie likwidacji szkody całkowitej w pojeździe, korzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika odgrywać może bardzo istotną rolę z uwagi na konieczność właściwego oszacowania szkody jeszcze przed wystąpieniem z pozwem o zapłatę przeciwko ubezpieczycielowi do Sądu, tak aby zminimalizować ryzyko obarczenia osoby poszkodowanej kosztami postępowania.

Zapraszam do kontaktu telefonicznego oraz wizyty w siedzibie Kancelarii przy ul. Sienkiewicza 10 lok. 5B w Łomży.