Kredyty frankowe

Kancelaria Adwokacka adwokata Cezarego Chrzanowskiego z siedzibą w Łomży reprezentuje klientów we wszelkich sporach z bankami wynikających z zawartych przez konsumentów umów kredytowych indeksowanych bądź denominowanych kursem franka szwajcarskiego (CHF). Świadczymy pomoc w szczególności w sprawach:

  1. unieważnienia umowy kredytowej indeksowanej bądź denominowanej do franka szwajcarskiego (CHF),
  2. o zwrot wpłaconych na rzecz banku kapitału, odsetek oraz kosztów okołokredytowych wynikających z zawarcia nieważnej umowy kredytu, nawet po całkowitej spłacie kredytu,
  3. z powództwa banków o zwrot wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału, bądź waloryzację należnego bankowi zwrotu środków,

W swoich działaniach skupiamy się na reprezentacji klientów w sprawach „frankowych” przed Sądami w Łomży, Ostrołęce, Zambrowie, Grajewie, Piszu i Ostrowi Mazowieckiej. W miarę Państwa potrzeb jesteśmy jednak w stanie podjąć się reprezentacji przed Sądami w całym kraju.

Nieważność umów kredytowych indeksowanych bądź denominowanych kursem franka szwajcarskiego (CHF), uzależniona jest od istnienia bądź braku w umowie konkretnych zapisów. Wiele z umów zawieranych przez banki w latach 2006 – 2010 takowe zapisy mające charakter abuzywny zawierało, a zapisy te prowadzić mogą do stwierdzenia nieważności umowy. Każda umowa wymaga jednak indywidualnej i szczegółowej analizy pod tym kątem.

Stanowisko Sądu Najwyższego co do nieprawidłowości klauzul, które przewidują określenie wysokości należności obciążającej konsumenta-kredytobiorcę przez odwołanie do tabel kursów ustalanych jednostronnie przez bank, bez wskazania obiektywnych kryteriów, jest obecnie w pełni utrwalone (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 2016 r.,I CSK 1049/14, OSNC 2016, Nr 11, poz. 134, z dnia 1 marca 2017 r., IV CSK 285/16, niepubl., z dnia 19 września 2018 r., I CNP 39/17, niepubl., z dnia 24 października 2018 r., II CSK 632/17, niepubl., z dnia 13 grudnia 2018 r., V CSK 559/17, niepubl., z dnia 27 lutego 2019 r., II CSK 19/18, niepubl., z dnia 4 kwietnia 2019 r., III CSK 159/17, OSP 2019, z. 12, poz. 115, z dnia 9 maja 2019 r., I CSK 242/18, niepubl., z dnia 29 października 2019 r., IV CSK 309/18, niepubl., z dnia 11 grudnia 2019 r., V CSK 382/18, Glosa 2020, nr 4, s. 67 i n., z dnia 30 września 2020 r., I CSK 556/18, niepubl. i z dnia 13 maja 2022 r., II CSKP 464/22, niepubl.) (tak uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna, z dnia 27 maja 2022 r. sygn akt II CSKP 377/22). 

Dominuje obecnie także pogląd, iż w razie stwierdzenia abuzywności postanowień umowy kredytu indeksowanego odnoszących się do sposobu określania kursu waluty obcej (tj. elementu mechanizmu indeksacji), umowa nie może obowiązywać w pozostałym zakresie (por. np. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2019 r., V CSK 382/18, z 10 maja 2022 r., II CSKP 285/22 i II CSKP 382/22, niepubl., z 13 maja 2022 r., II CSKP 293/22) (tak uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna, z dnia 27 maja 2022 r. sygn akt II CSKP 377/22).

Podobnie wobec treści wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2023 r. sygn akt C 520/21, roszczenia banków wysuwane wobec kredytobiorców o zapłatę z tytułu bezumownego korzystania z kapitału bądź o waloryzację należnych bankom świadczeń, wydają się być  bezzasadne,  na obecnym etapie rozwoju orzecznictwa w tej kwestii.

Warto także podkreślić, iż zgodnie z art. 410 par 2 k.c. świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia.  Przepisy prawa stwarzają więc możliwość dochodzenia zwrotu tego co świadczyliśmy bankowi w ramach realizacji nieważnej umowy także wtedy gdy kredyt został spłacony w całości.

Pamiętać jednak przede wszystkim należy, iż każda sprawa wymaga indywidualnej i szczegółowej analizy oraz indywidualnego podejścia, które gwarantuje Państwu Kancelaria Adwokacka adwokata Cezarego Chrzanowskiego z siedzibą w Łomży.