Odszkodowania Łomża

odszkodowania łomża adwokat

Adwokat od odszkodowań Łomża

W ramach działalności Kancelarii Adwokackiej Adwokata Cezarego Chrzanowskiego (ul. Sienkiewicza 10 lok. 5B, 18-400 Łomża) oferowana jest kompleksowa pomoc prawna w zakresie uzyskania odszkodowania, renty i zadośćuczynienia. Kancelaria prawna oferuje pomoc gdy poniesiecie Państwo szkody lub krzywdę na skutek:

  • wypadku samochodowego,
  • innego wypadku komunikacyjnego,
  • śmierci osoby bliskiej,
  • błędu medycznego,
  • szkody materialnej związanej z wystąpieniem siły wyższej (np. pożary, zalania)
  • wypadku przy pracy,
  • nieszczęśliwego wypadku (np. poślizgnięcie na oblodzonej nawierzchni),

Uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia w polskim systemie prawnym, możliwe jest zarówno na drodze powództwa cywilnego jak również w toku procesu karnego. Wiele zależy jednak od szybkości działań podjętych przez osoby pokrzywdzone. Należnego odszkodowania można żądać zarówno od ubezpieczyciela w ramach polisy OC sprawcy, jak również od samego sprawcy zdarzenia. Odszkodowania powypadkowe, z pomocą Kancelarii, uzyskać można w sprawach osób, których dotyczą zdarzenia mające miejsce zarówno na terenie miasta Łomża, powiatu łomżyńskiego jak również całego województwa i kraju.

Podkreślić należy, że właściwość Sądu w sprawach, w których przyznawane są odszkodowania powypadkowe z polisy OC sprawcy, ustalana może być na podstawie miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej.


Odszkodowania Łomża i nie tylko

Uzyskanie należnych świadczeń i odszkodowań często wiąże się z koniecznością wdania się przez klientów, których reprezentuje Kancelaria, w spór z ubezpieczycielem bądź sprawcą szkody. Łomża to nie jedyne miasto, w którym reprezentował będzie Państwa profesjonalny pełnomocnik działający w imieniu Kancelarii. Pomoc prawna świadczona jest zawsze na Państwa rzecz przez adwokatów i radców prawnych, którzy pomogą Państwu w uzyskaniu odszkodowań przed Sądami w całym kraju.

Pomoc prawna profesjonalnego pełnomocnika, już na początkowym etapie postępowania likwidacyjnego pozwala często przyśpieszyć uzyskanie środków należnych z tytułu poniesionych strat materialnych i doznanych krzywd.

Skorzystanie z pomocy Kancelarii Adwokackiej Adwokata Cezarego Chrzanowskiego z siedzibą w Łomży, gwarantuje osobisty kontakt z pełnomocnikiem, którym będzie każdorazowo adwokat, posiadający uprawnienia do działania w Państwa imieniu, po udzieleniu odpowiedniego pełnomocnictwa, zarówno w postępowaniu likwidacyjnym jak również w sprawach sądowych. Adwokat udzieli Państwu porady w zakresie możliwości uzyskania: zadośćuczynienia, odszkodowania, renty bądź innych świadczeń, które można będzie uzyskać w wyniku wypadku. Spotkanie może odbyć się zarówno w siedzibie Kancelarii na terenie miasta Łomża (ul. Sienkiewicza 10 lok. 5B, 18-400 Łomża) jak również w formie zdalnej.

Jak pokazuje praktyka działania Kancelarii zawsze warto odwoływać się od decyzji Ubezpieczyciela wydawanych w toku prowadzonego postępowania likwidacyjnego, a doświadczenie którym dysponuje adwokat prowadzący Państwa sprawy, pozwoli na właściwą ocenę ryzyka związanego z występowaniem na drogę postępowania sądowego oraz umiejętne prowadzenie sprawy na tym etapie postępowania.

odszkodowania łomża adwokat

Skorzystanie z pomocy Kancelarii Adwokackiej Adwokata Cezarego Chrzanowskiego z siedzibą w Łomży, gwarantuje osobisty kontakt z pełnomocnikiem, którym będzie każdorazowo adwokat, posiadający uprawnienia do działania w Państwa imieniu, po udzieleniu odpowiedniego pełnomocnictwa, zarówno w postępowaniu likwidacyjnym jak również w sprawach sądowych. Adwokat udzieli Państwu porady w zakresie możliwości uzyskania: zadośćuczynienia, odszkodowania, renty bądź innych świadczeń, które można będzie uzyskać w wyniku wypadku. Spotkanie może odbyć się zarówno w siedzibie Kancelarii na terenie miasta Łomża (ul. Sienkiewicza 10 lok. 5B, 18-400 Łomża) jak również w formie zdalnej.

Jak pokazuje praktyka działania Kancelarii zawsze warto odwoływać się od decyzji Ubezpieczyciela wydawanych w toku prowadzonego postępowania likwidacyjnego, a doświadczenie którym dysponuje adwokat prowadzący Państwa sprawy, pozwoli na właściwą ocenę ryzyka związanego z występowaniem na drogę postępowania sądowego oraz umiejętne prowadzenie sprawy na tym etapie postępowania.

Wypadek samochodowy

Najczęstszą przyczyną dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia są wypadki samochodowe. Odszkodowania obejmować będą zarówno uszkodzenia pojazdu jak również uszkodzenia przedmiotów codziennego użytku, które ucierpiały w związku z wypadkiem (okulary, telefon komórkowy, odzież). Nadto odpowiednie poprowadzenie sprawy może umożliwić pokrycie kosztów leczenia czy odzyskanie utraconego zarobku. Pomoc prawna świadczona może być przez Kancelarię już od dnia w którym wydarzył się wypadek i obejmuje nadzór nad wszystkimi prowadzonymi w związku ze zdarzeniem drogowym postępowaniami.

Inny wypadek komunikacyjny

Odszkodowania i zadośćuczynienia dochodzić można również w sytuacjach gdy zdarzenie drogowe, w którym ucierpieliśmy miało charakter mniej szablonowy. Uczestnikami ruchu drogowego jesteśmy także wtedy gdy korzystamy z roweru, deskorolki, hulajnogi, rolek czy przemieszczamy się pieszo. Jeżeli w takiej sytuacji na skutek zachowania innego uczestnika ruchu drogowego ucierpi nasze zdrowie lub mienie stanowić może to podstawę do wypłaty odszkodowań i innych świadczeń.

Śmierć osoby bliskiej

Jeżeli w wyniku zdarzenia drogowego, błędu medycznego bądź wypadku przy pracy, śmieć poniosła osoba dla Państwa najbliższa, również istnieje możliwość dochodzenia zadośćuczynienia z tego tytułu. Warto wskazać w tym miejscu, że osoba bliska w rozumieniu przepisów prawa to nie tylko domownik ale także dawno nie widziany brat czy siostra.

Błąd medyczny

Błędy medyczne nie zawsze powodują tak tragiczne skutki jak opisano to powyżej. Błąd medyczny wynikać może zarówno ze sposobu działania personelu medycznego jak również niedoskonałości w organizacji pracy placówki medycznej. Podkreślić należy, iż dochodzenie roszczeń związanych z niedoskonałościami w sposobie udzielania świadczenia medycznego jest co do zasady procesem skomplikowanym i jako niezbędna jawi się pomoc, która będzie świadczona na Państwa rzecz zawsze przez adwokatów i radców prawnych.

Szkoda związana z wystąpieniem siły wyższej

Odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli w związku z pożarem, zalaniem czy w następstwie wystąpienia silnych powiewów wiatru są w wielu wypadkach zaniżane. Odszkodowanie winno odpowiadać wartości wszelkich strat poniesionych przez właścicieli uszkodzonych ruchomości i nieruchomości. Dochodzenie roszczeń z tytułu wyżej wzmiankowanych zdarzeń wymaga często wytoczenia sprawy sądowej i zasięgnięcia opinii biegłych.

Wypadek przy pracy

W sytuacji wystąpienia wypadku przy pracy, pracodawca może być zobowiązany do wypłaty pracownikowi dodatkowego odszkodowania. Możliwość dochodzenia odszkodowań od pracodawcy ma charakter uzupełniający i pracownik może wystąpić o wypłatę odszkodowania dopiero po uzyskaniu świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Nieszczęśliwe wypadki

Wypłaty odszkodowania dochodzić można również w sytuacjach, które co do zasady nie są następstwem intencjonalnego działania żadnej osoby trzeciej. Poślizgnięcie na oblodzonej nawierzchni, potknięcie się o nierówność na chodniku, w wyniku których następuje pogorszenie stanu zdrowia to tylko niektóre wydarzenia mogące skutkować koniecznością wypłaty na Państwa rzecz odszkodowana.